LTH ŠKOFJA LOKA D.D. – v stečajuobjavlja

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju St 371/2009 z dne 05.11.2009I. JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO

NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN STEČAJNEGA DOLŽNIKAJavna dražba bo dne 11.01.2010 ob 11.00 uri v II. nadstropju upravne stavbe v sobi št. 2207 na sedežu dolžnika na naslovu Kidričeva 66, Škofja Loka.

Predmet prodaje so:

/1

premoženje stečajnega dolžnika kot funkcionalna celota; za funkcionalno celoto se štejejo:

  1. nepremičnine v tovarniškem kompleksu na sedežu dolžnika vpisane v vl. št. 443 k.o. Suha parc. št. 497/1, 503/3, 506/1, 521/2, 535/1, 557/12, 500/8, 557/29, 557/30, 557/36, 557/39 in 557/40 in nepremičnine vpisane v vl. Št. 891 k.o. Suha z parc. št. 495 in 500/7,

  2. oprema po seznamu iz cenilnega poročila 861/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja str. 23 do 114,

  3. zaloge po seznamu iz cenilnega poročila 861/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja str. 125 do 233,

  4. tehnična dokumentacija, po seznamu iz cenilnega poročila 862/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja od str. 1 do 52,

  5. pravice oziroma dovoljenja:

   • pravice, ki izhajajo iz elektroenergetskih in komunalnih priključkov ter telekomunikacijskih priključkov

   • pravice na podlagi CB Test certifikata št. SI-1936 z dne 28.08.2007

   • pravice iz uporabnih dovoljenj:

    • za uporabo novozgrajenega objekta – Poslovnega prizidka k upravnemu delu stavbe LTH d.d. št. 351-158/2003 z dne 16.12.2003;

    • za uporabo novozgrajenega objekta visoke gradnje – Upravna stavba na Trati št. 351-922/62-3 z dne 25.07.1962;

    • za uporabo energetskega objekta (kotlovnice, kompresorske postaje, transformatorske postaje in gasilske shrambe) ter črpalnice in skladišče mazuta št. 351-805/70-3/ML z dne 18.04.1972;

    • za uporabo interne plinske mreže št. 351-663/85-3/KM z dne 23.12.1986;

    • za uporabo nadstrešnice – pokritega manipulativnega prostora v LTH Trata, Škofja Loka št. 51-280/75-3/KM z dne 09.01.1987;

    • za uporabo cisterne lahkega kurilnega olja 312,1252 k.o. Suha št. 51-511/71-3/PM z dne 19.01.1973;

brez opreme in zalog, ki so neposredno povezane s proizvodnjo linijo zamrzovalnih skrinj – ZS, brez blagovne znamke, poslovnih deležev in pravic industrijske lastnine in brez nepremičnin vpisanih v vl. št. 443 k.o. Suha s par. št. 557/17.Izklicna cena za prodajno enoto je 20.200.034,14 EUR (za nepremičnine 18.000.000,00 EUR, za opremo 1.200.000,00 EUR in tehnično-tehnološko dokumentacijo 340.000,00 EUR in zaloge 660.034,14 EUR)Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 5 % izklicne cene, t.j. 1.010.001,71 EUR.A/2

prodajna enota del linije za proizvodnjo ZS:

Izklicna cena za prodajno enoto je 225.000,00 EUR (za opremo v višini 160.000,00 EUR, za zaloge v višini 25.000,00 EUR in za tehnično-tehnološko dokumentacijo v višini 40.000,00 EUR).

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 5 % izklicne cene, t.j. 12.500,00 EUR

B

V primeru neuspešne javne dražbe premoženja, ki sestavlja funkcionalno celoto (A/1) se izvede dražba naslednjih prodajnih enot:

 1. motorna vozila, po seznamu in izklicni ceni 15.730,00 EUR.

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene t.j. 1.573,00 EUR

V primeru neuspešne prodaje celotnega sklopa, se opravi prodaja posameznih motornih vozil po izklicnih cenah:

VRSTA PREMIČNINE – OSNOVNA SREDSTVA

( MOTORNA VOZILA )

IZKLICNA CENA ZA KOS

varščina

Citroen Berlingo 1.4 id. št. VF7MCKFXF653900335; VII/1999

1.400,00

140,00

Citroen Berlingo 1.4 id. št. VF7MCKFXF65344989; X/1999

1.300,00

130,00

Citroen Berlingo 1.4 id. št. VF7MCKFXF65456642; V/2000

1.600,00

160,00

Citroen Berlingo furgon id. št. VF7MCKFWB65600269; II/2001

1.650,00

165,00

Citroen jumper FG31MH 2.5 id.št. VF7232B521618683; X/2001

2.500,00

250,00

avtoradio Clarion; II/2001

21,00

2,1

Citroen AX 1.1 id. št. VF7ZADB0007DB0449;

300,00

30,00

tovorno vozilo Iveco euro cargo 60E; II/1995

4.000,00

400,00

Opel Astra 1.7 diesel; XI/2004

4.900,00

490,00

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene.

 1. gotovi izdelki iz SKL 62, po seznamu iz cenilnega poročila 861/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja str. od 226 do 228, z izklicno ceno 340.000,00 EUR.

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 5 % izklicne cene t.j. 17.000,00 EUR.

V primeru neuspešne prodaje celotnega sklopa, se opravi prodaja posameznih artiklov po izklicnih cenah – PICSU podanih v predlogu upravitelj z dne 26.08.2009 (predmeti in izklicne cene so na vpogled na spletni strani www.lth.si).

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene

 1. Oporečni izdelki iz SKL 65, po seznamu iz cenilnega poročila 861/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja str. 173 , z izklicno ceno 15.000,00 EUR.

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene t.j. 1.500,00 EUR.

V primeru neuspešne prodaje celotnega sklopa, se opravi prodaja posameznih artiklov po izklicnih cenah- PICSU podanih v predlogu prodaje upravitelja z dne 26.08.2009 (predmeti in izklicne cene so na vpogled na spletni strani www.lth.si).

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene posameznega artikla.

 1. LTH eksponati iz SKL 69, po seznamu iz cenilnega poročila 861/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja str. 174, z izklicno ceno 15.000,00 EUR.

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene t.j. 1.500,00 EUR.

V primeru neuspešne prodaje celotnega sklopa, se opravi prodaja posameznih artiklov po izklicnih cenah - PICSU podanih v predlogu prodaje upravitelja z dne 26.08.2009 (predmeti in izklicne cene so na vpogled na spletni strani www.lth.si).

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene

 1. rezervni deli - izvoz iz SKL 68, po seznamu iz cenilnega poročila 861/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja str. 229 do 230, z izklicno ceno 3.800,00 EUR.

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene t.j. 380,00 EUR.

 1. rezervni deli iz SKL 71, po seznamu iz cenilnega poročila 861/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja str. 175 do 189 z izklicno ceno 76.000,00 EUR.

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene t.j. 7.600,00 EUR.

 1. oprema v VI. nadstropju poslovne stavbe po seznamu iz cenilnega poročila 861/2009 z dne 10.08.2009 sodnega cenilca Marjana Golja str. 65 (od zap.št. 921) do str. 67 (do zap.št. 972), z izklicno ceno 27.000,00 EUR.

Pogoj za pristop na dražbo je vplačana varščina v višini 10 % izklicne cene t.j. 2.700,00 EUR.

Premičnine se nahajajo v poslovnih in proizvodnih prostorih stečajnega dolžnika na naslovu Kidričeva ulica 66, Škofja Loka.Pogoji za pristop na dražbo ter prodajo so:

Kupci ne morejo biti fizične in pravne osebe, določene v 337. členu ZFPPIPP. Pred dražbo mora vsak ponudnik predložiti upravitelju pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe o prodaji po navedenem členu ZFPPIPP.

Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki delovni dan pred javno dražbo vplačajo varščino za želen prodajni sklop v višini, ki je določena v tem razpisu na TRR stečajnega dolžnika IBAN: SI 56 3300 0000 3290 328 pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. z oznako: "varščina za javno dražbo – navedba sklopa (npr. A/1 za funkcionalno celoto) in predmeta nakupa" in se pred izvedbo javne dražbe izkažejo s predložitvijo potrjenega naloga o vplačilu varščine. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti k dražbi. V primeru, da sta dva ali več dražiteljev in nihče ne draži, se šteje, da so vsi odstopili od dražbe in v tem primeru prodajalec zadrži kot odstopnino vplačano varščino vseh ponudnikov. V primeru, da je samo en dražitelj se šteje, da soglaša z nakupom predmeta za katerega je vplačal varščino po izklicni ceni. Dražitelj, ki uspe na dražbi in sklene prodajno pogodbo, v skladu z zakonom in temi pogoji prodaje, se mu varščina šteje za plačilo are.

Zastopniki pravnih oseb morajo pred pričetkom dražbe predložiti izpis iz sodnega ali poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni, pooblaščenci pa tudi pooblastilo za zastopanje. Fizične osebe se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Vse listine, ki jih predložijo udeleženci morajo biti sestavljene ali prevedene v slovenski jezik.

Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti pogodbo o prodaji do 14.01.2010 do 13. ure na sedežu dolžnika. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, do navedenega roka, ne podpiše pogodbe, je dolžan plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve prodajne pogodbe, ki je v enaki višini, kot je znesek vplačane varščine.

Kupec mora vplačati celotno kupnino za sklop A/1 v roku 60-ih dni, za ostale sklope pa v roku 15-ih dni od dneva sklenitve pogodbe. Če kupec v roku ne plača kupnine, prodajalec obdrži plačano varščino.

Kupec sklopa A/2 mora v roku 30-ih dni od pravnomočnosti soglasja k sklenitvi prodajne pogodbe, ob izpolnjenem pogoju pravočasno plačane kupnine, odstraniti iz proizvodnih prostorov predmete nakupa v celoti.

Kupec predmetov iz sklopa B mora iz tovarniškega kompleksa stečajnega dolžnika odpeljati predmet nakupa v 15-ih dneh od pravnomočnosti soglasja k sklenitvi prodajne pogodbe, ob izpolnjenem pogoju pravočasno plačane kupnine.

Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.

Lastninsko pravico, pridobi kupec po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prodajo in pri prodaji nepremičnine s pravnomočnostjo sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.

Ogled predmetov prodaje, cenilnih poročil in tekstov pogodb o prodaji je mogoč po dogovoru z upraviteljem tel. 05/330 54 14 in e-mail dusan.taljat@meblo.si.Drugi pogoji za pristop in izvedbo dražbe so naslednji:

Za javno dražbo veljajo še naslednji pogoji in pravila:

Pravila dražbe so naslednja:Upravitelj

Dušan Taljat